Basic Life Support for Healthcare Provider

Informacje ogólne

Kurs „Basic Life Support for Healthcare Provider” to szkolenie z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych dla osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Szkolenie prowadzone jest przez instruktorów American Heart Association z wykorzystaniem filmów instruktażowych. Uczestnicy kursu uczą się szybkiego rozpoznawania nagłych stanów zagrożenia życia, wykonywania wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej oraz prawidłowej wentylacji, a także korzystania
z defibrylatora automatycznego (AED). Trening umiejętności odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnej, 
opracowanej przez American Heart Association, sprawdzonej metody ćwiczeń praktycznych podczas prezentacji wideo („PRACTICE WHILE WATCHING”). Metoda ta pozwala uczestnikom na praktyczne wykonywanie prezentowanych na filmie technik, zaś instruktorom zapewnia możliwość obserwacji kursantów, oraz – w razie potrzeby – przekazywanie indywidualnych sugestii. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik w języku polskim wraz ze skróconym poradnikiem, który w nagłej sytuacji pozwala na szybkie przypomnienie najważniejszych informacji.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

– Najważniejsze zmiany w podstawowych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające Wytyczne 2010 American Heart Association Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania w Zaburzeniach Krążenia

– Najważniejsze zasady wysokiej jakości resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO)

– Opracowany przez American Heart Association łańcuch przeżycia

– RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 1 ratownika

– RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 2 ratowników

– Różnice w technikach ratowniczych w przypadku osób dorosłych, dzieci i niemowląt

– Technikę wentylacji z użyciem worka samorozprężalnego z maską u osób dorosłych,
dzieci i niemowląt

– Wykonywanie oddechów ratowniczych u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

– Pomoc w zadławieniu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

– RKO z zastosowaniem zaawansowanego zabezpieczenia dróg oddechowych 

Czas trwania szkolenia:  5 godzin.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat
American Heart Association ważny przez 2 lata i honorowany w kilkudziesięciu
krajach na całym Świecie.

Zapytaj o ofertę          bls@easyrescue.pl          Sprawdź najbliższy termin

Zaawansowane czynności resuscytacyjne Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)

Informacje ogólne

Opracowany przez American Heart Association kurs Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS) bazuje na umiejętnościach z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych (BLS),
z podkreśleniem znaczenia nieprzerwanej RKO wysokiej jakości. Kurs ma charakter stacjonarny
i jest prowadzony przez instruktora. Na zajęciach kładzie się nacisk na wagę dynamiki pracy zespołu, komunikacji wewnątrzzespołowej oraz systemów opieki i wczesnej opieki poresuscytacyjnej. Kurs ACLS obejmuje również zagadnienia dotyczące zabezpieczenia dróg oddechowych i farmakologii.

W trakcie kursu ACLS uczestnicy zdobywają umiejętności podczas sesji przeprowadzonych w dużych grupach, a następnie doskonalą je i sprawdzają ich opanowanie, pracując na specjalnych stanowiskach szkoleniowych z wykorzystaniem scenariuszy przypadków. Aby pomyślnie ukończyć kurs, należy wykazać się umiejętnościami na wszystkich stanowiskach szkoleniowych i zdać test umiejętności z zakresu RKO i AED oraz wentylacji z zastosowaniem worka samorozprężalnego
z maską, test Megacode i egzamin pisemny. Po pomyślnym ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują ważny przez dwa lata certyfikat ukończenia kursu Zaawansowane czynności resuscytacyjne (ACLS).
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik w języku polskim wraz ze skróconym poradnikiem, który w nagłej sytuacji pozwala na szybkie przypomnienie najważniejszych informacji.
 

Kurs obejmuje następujące zagadnienia: 

 • Najważniejsze zmiany w zaawansowanych czynnościach resuscytacyjnych, odzwierciedlające Wytyczne 2010 AHA Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej oraz Doraźnego Postępowania
  w Zaburzeniach Krążenia
 • Umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych, w tym skuteczne uciśnięcia klatki piersiowej, korzystanie z worka samorozprężalnego z maską i obsługa AED
 • Rozpoznawanie i wczesne leczenie zatrzymania oddechu i nagłego zatrzymania krążenia
 • Rozpoznawanie i wczesne leczenie rytmów towarzyszących nagłemu zatrzymania krążenia
  lub do niego prowadzących
 • Zabezpieczenie dróg oddechowych
 • Powiązane tematy z zakresu farmakologii
 • Postępowanie w przypadku ostrych zespołów wieńcowych (OZW) i udaru
 • Efektywna komunikacja wewnątrz zespołu resuscytacyjnego, zarówno w roli lidera, jak i członka

Główni odbiorcy

Niniejszy kurs kierowany jest do personelu medycznego, który kieruje leczeniem nagłego zatrzymania krążenia lub jest częścią zespołu reanimacyjnego. Szkolenie dedykowane jest także do osób, które leczą inne stany nagłe związane z układem krążenia.
Do grupy odbiorców należy personel ratownictwa medycznego, oddziałów intensywnej terapii oraz oddziałów o podwyższonym ryzyku zatrzymania krążenia.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat
American Heart Association ważny przez 2 lata i honorowany w kilkudziesięciu
krajach na całym Świecie.

Zapytaj o ofertę          acls@easyrescue.pl          Sprawdź najbliższy termin

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci Pediatric Advanced Life Support (PALS) 

Informacje ogólne

Organizowany przez American Heart Association kurs PALS doskonali umiejetności personelu medycznego w zakresie zabiegów resuscytacyjnych u dzieci z nagłym zatrzymaniem krążenia lub
w stanie poprzedzającym zatrzymanie krążenia. Celem kursu PALS jest poprawa jakości opieki nad dziećmi ciężko chorymi lub z poważnymi obrażeniami, zapewniająca lepsze wyniki leczenia.
Na kursie wykorzystuje się serię symulowanych przypadków nagłych u dzieci w celu przekazania wiedzy oraz podkreślenia istotnych kwestii w zakresie systematycznej oceny pediatrycznej, podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, algorytmów PALS, skutecznej resuscytacji i dynamiki pracy zespołu.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik w języku angielskim wraz ze skróconym poradnikiem, który w nagłej sytuacji pozwala na szybkie przypomnienie najważniejszych informacji.

Kurs PALS obejmuje następujące zagadnienia:

 • RKO dzieci z zastosowaniem AED wykonywaną przez 1 i 2 ratowników
 • RKO niemowląt wykonywaną przez 1 i 2 ratowników
 • Postępowanie w zaburzeniach oddychania
 • Zaburzenia rytmu serca i elektroterapię
 • Dostęp naczyniowy
 • Koncepcję resuscytacji zespołowej
 • Dyskusję i symulację przypadków zatrzymania krążenia, oddechu oraz wstrząsu
 • Systematyczną ocenę pediatryczną

Główni odbiorcy

Kurs PALS jest przeznaczony dla personelu medycznego odpowiedzialnego za reagowanie w nagłych przypadkach u niemowląt i dzieci.
Personel ten obejmuje osoby wchodzące w skład zespołów ratownictwa medycznego, jak również personel oddziałów ratunkowych i intensywnej terapii, taki jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, oraz inne osoby potrzebujące certyfikatu ukończenia kursu PALS z przyczyn zawodowych lub innych. 

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują oficjalny certyfikat
American Heart Association ważny przez 2 lata i honorowany w kilkudziesięciu
krajach na całym Świecie.

Zapytaj o ofertę          pals@easyrescue.pl          Sprawdź najbliższy termin